ابداع چاپگرهای جیبی

ابداع چاپگرهای جیبی میلیاردموبایل مشترک  در جهان وجود دارد.تعداد مشترکان موبایل در جهان، اکنون به۵میلیارد نفر کاربر رسیده است.به گزارش zoomit ،این خبر یعنی